Φόρμες Εγγραφής

Για την εγγραφή χρήστη απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης / Δήλωσης ορισμού χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής. Η δήλωση ορισμού χρηστών υπογράφεται και επισυνάπτεται στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Στοιχεία μίας αναθέτουσα αρχής που δεν υπάρχει στον σχετικό κατάλογο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής γνωστοποιούνται στη ΓΓΥ με τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής. Η συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kisk-support@ggde.gr.